Procedura za promjenu vlasnika u slučaju nasleđa - zaostavština

Kada lice koje ima stalno prebivalište na području određene opštine umre, osnovni sud nadležan za tu opštinu utvrđuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim licima.

Osnovni sud vodi postupak ako je umrli imao prebivalište ili boravište na području te opštine. Ukoliko u vrijeme smrti umrli nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Crne Gore, nadležan je sud na čijem području se nalazi pretežni dio njegove zaostavštine.

Kako pokrenuti postupak

Nakon smrti ostavioca:

  1. potrebno je obratiti se Odjeljenju za upravne poslove MUP-a u opštini prebivališta umrlog. Službenik će od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta, te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio;
  2. nakon toga će nadležna služba tog organa sačiniti smrtovnicu, koju treba dostaviti osnovnom sudu – uz predlog za pokretanje postupka za raspravljanje zaostavštine, u kome će biti navedeno ko su nasljednici, tačne adrese istih, kao i šta predstavlja zaostavštinu ostavioca, kao i eventualno drugi podaci neophodni sudu za postupanje po predlogu;
  3. sud će nakon toga zakazati ročište na koje će pozvati sva zainteresovana lica i to na adrese date u smrtovnici.
Pri dolasku na ročište u sud potrebno je da:
  1. ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu;
  2. ponesete testament umrlog ukoliko postoji;
  3. ponesete dokaz o imovini ostavioca:
    • ukoliko se radi o nepokretnostima – potrebno je pribaviti liste nepokretnosti, ne starije od 6 mjeseci;
    • ukoliko se radi o pokretnostima – potrebno je donijeti npr. za vozilo saobraćajnu dozvolu, ukoliko je postojala ušteđevina u banci, potrebno je donijeti štednu knjižicu, sertifikate i sl.

U toku postupka

Osnovni sud će utvrditi kojim osobama pripada pravo na nasleđe i donijeti rješenje o nasleđivanju.

Po okončanju postupka, sud će odrediti taksu koju su nasljednici dužni platiti.

Ova taksa se određuje prema vrijednosti imovine ostavioca, a nasljednici je plaćaju srazmjerno naslednom dijelu.

Sve dodatne informacije možete dobiti od namještenika u pisarnici nadležnog suda.

Adresu, kontakt telefon i radno vrijeme nadležnog suda možete saznati na internet stranici Sudova Crne Gore.

Nakon preuzimanja pravosnažnog rješenja o nasleđivanju, potrebno je da dođete u sjedište Društva za upravljanje i podnesete zahtjev za transfer po osnovu nasleđa. Prilikom dolaska potrebno je donijeti original ili ovjerenu fotokopiju rješenja, fotokopiju izvoda iz matičnog registra umrlih (ukoliko je nijeste već dostavili) – a u slučaju da nasljednik/ci ne podnose zahtjev za transfer lično, i uredno ovjereno punomoćje za treće lice.