Organi Društva za upravljanje

Organe upravljanja Društva za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica čine Skupština akcionara, Odbor direktora i Izvršni direktor.

Osnivač Društva je kompanija Zetagradnja DOO Podgorica.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi Predsjednik. Odbor direktora ima tri člana koje bira Skupština akcionara. Odbor direktora ovlašćen je da:

Članovi Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica su:

Poslovanjem Društva rukovodi Izvršni direktor. Izvršni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke i donešenih planova Društva. Izvršni direktor Društva je Nedeljko Šuškavčević.