Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda je organ nadzora nad upravljanjem Fondom i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda. Nadzorni odbor je kolektivni organ kojim rukovodi predsjednik. Članove Nadzornog odbora bira skupština akcionara Fonda. Nadzorni odbor ima sedam članova. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica su: