Depozitarna banka

Shodno Zakonu o investicionim fondovima, imovina Zatvorenog investicionog fonda može biti povjerena depozitaru.

Odlukom Skupštine akcionara Fonda za depozitarnu banku izabrana je Erste Bank AD Podgorica.

Erste Bank AD Podgorica
Broj Rješenja: 03/23-6/6-14

Ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica, Crna Gora
+382 (0)20 440 440; 409 409

depositary@erstebank.me www.erstebank.me